Program pripreme za polazak u školu

slika deca spremnost za skolu

Svaka porodica od trenutka formiranja prolazi kroz različite životne faze koje se nazivaju životni ciklus porodice. Svaka od ovih faza pred porodicu stavlja nove zadatke i izazove sa kojima bi porodica trebalo uspešno da izađe na kraj, kako bi na funkcionalan način prešla u narednu fazu razvoja. Tranzicija iz jedne faze u drugu zahteva novi vid prilagođavanja, promenu obrazaca funkcionisanja i granica među članovima sistema, pravila i prioriteta.

Ovi zadaci i izazovi predstavljaju tzv. razvojne krize. Dakle, razvojne krize se javljaju u periodima tranzicije iz jedne faze životnog ciklusa porodice u narednu, kada članovi bi članovi porodice trebalo da odgovore na zadatke koje nova faza pred njih postavlja. Po završetku jedne faze u porodičnom životnom ciklusu ravnoteža porodičnog sistema se destabilizuje, a uspešno rešavanje razvojne krize porodicu vraća u ravnotežu i prelazi se na naredni nivo funkcionisanja. Stoga možemo reći da svaka nova faza predstavlja test za porodicu i njene kapacitete za menjanje funkcionisanja i prelazak na naredni nivo. Olakšavanje ovog procesa omogućava postojanje balansa između porodične stabilnosti, ravnoteže, i spremnosti porodice na promenu.

Jedna od razvojnih faza životnog ciklusa porodice jeste porodica sa školskim detetom. Ovo je faza kada je podela obaveza oko deteta i domaćinstva već jasna, a roditeljska uloga učvršena. Polazak deteta u školu predstavlja jako važnu fazu u razvoju porodice jer se ona uključuje u školski sistem. Dete započinje proces socijalizacije, u njegov svet pored školskih drugova ulaze i učitelji i nastavnici i drugo školsko osoblje. U ovoj fazi očekuje se sposobnost prilagođavanja deteta i roditelja na nove uslove, a roditelji kreću da preispituju svoj vaspitni uticaj na dete.

Škola kao institucija u kojoj se dete socijalizuje poseduje određeni sistem pravila i vrednosti. Nekada se dešava da se oni bitno razlikuju od onih sa kojima se dete susreće u porodici, što stavlja veliki izazov pred dete, pa samim tim i roditelje, odnosno celokupnu porodicu. Kada se dete susretne sa tim da u školi nije dozvoljeno nešto što kod kuće jeste ili pak obrnuto, ono je u početku zbunjeno. Ponekad, u ovim situacijama javljaju se problemi u ponašanju deteta, te roditelji bivaju pozivani na razgovore. Ova situacija nije zahtevna samo za dete već i roditelje koji se nalaze u iskušenju kako ispravno postupiti.

Ponekad, sa druge strane, problemi deteta u školovanju (problemi sa učenjem, sticanjem radnih navika, poštovanjem pravila ponašanja…) mogu biti odraz nerazrešenih porodičnih kriza iz prethodnih faza. Stoga je važno postojanje podrške porodici kako da što funkcionalnije razreši određenu razvojnu krizu, budući da se nerešeni konflikte prenose u naredne faze i mogu dovesti do eskalirajućih, nerazvojnih kriza.

U skladu sa tim, u Centru Harmonija nudimo psihološko savetovanje porodica čije dete polazi u školu u vidu pripreme na očekivane razvojne promene i prevencije neželjenih ishoda. Takođe, ukoliko imate dete školskog uzrasta i neke od problema karakterističnih za ovu fazu, možete nam se javiti za psihološko savetovanje ili psihoterapiju.