Edukacija

Edukativni programi za stručnjake

Tempo stalnih promena u savremenom društvu diktira i kontinuirane promene u okviru svih njegovih delova. Stoga je stručnjacima koji se u svom svakodnevnom radu sreću sa pojedincima (odraslima i decom), parovima ili porodicama neophodno stalno stručno usavršavanje kako bi ih što bolje razumeli i pružili im što kvalitetniju podršku. Edukacija stručnjaka u Centru za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA je usmerena na savremene pristupe proceni i tretmanu pojedinaca, parova i porodica u različitim kontekstima rada i ustanovama. Naša misija je da obezbedimo da najsavremenija naučna znanja budu plasirana stručnjacima iz domena mentalnog zdravlja i da uspešno zažive u praksi kroz kontinuiranu organizaciju intervizijskih grupa, profesionalno umrežavanje i praćenje rada stručnjaka.

More Info

Umrežavanje stručnjaka

Naš tim razvija mrežu saradnika različitih stručnih profila, ali i uzima učešća u radu i koordiniranju tela za promociju i javno zagovaranje različitih aspekata brige o detetu i porodici. Posebnu pažnju naš tim posvećuje porodicama u riziku, za koje su oblici rada veoma retki - usvojiteljske porodice, porodice sa traumatskim iskustvima, porodice sa teškom razvojnom istorijom.

More Info