Edukativni programi za rad sa rizičnim porodicama

Edukacija 02

EFEKTI TRAUME NA RAZVOJ DETETA

Voditelji edukacije: mr Vesna Šilić i mr Olivera Isaković

CILJ  EDUKACIJE je da omogući učesnicima da uz pomoć teorije afektivne vezanosti sagledaju specifičnosti razvoja dece sa traumatskim iskustvom, da razmotre šta ih čini osetljivom za nastanak kognitivnih, emocionalnih i bihejvioralnih problema, kao i da istraže činioce koji mogu doprineti unapređenju njihovog emocionalnog zdravlja i jačanju kapaciteta za relacije.

PROGRAM OBUHVATA SLEDEĆE OBLASTI:

 • Razvoj dece iz ugla teorije afektivne vezanosti: ključni koncepti
 • Značaj kvaliteta staranja za razvoj deteta: senzitivnost odgajatelja, dimenzije i činioci senzitivnosti
 • Zlostavljanje, zanemarivanje, separacija i gubitak kao traumatsko iskustvo i njihov uticaj na razvoj afektivne vezanosti
 • Prepoznavanje vulnerabilnih dijada odgajatelj-dete
 • Dezorganizacija: neuspeh deteta da odgajatelja koristi kao resurs za rast i razvoj
 • Razvoj kontrolišućih strategija ponašanja kod dece starijeg uzrasta: svrha i modaliteti ispoljavanja
 • Uticaj ranih nepovoljnih isustava u relacijama na kapacitet deteta za formiranje novih relacija sa zamenskim odgajateljima (hraniteljima, usvojiteljima, vaspitačima u ustanovama)
 • Jačanje afektivnih veza i doživljaja sigurnosti kod deteta sa traumatskim iskustvom: implikacije za praktičan rad sa decom i porodicama

TRAJANJE PROGRAMA: 2 dana (16 sati)

AKREDITACIJA: Seminar je prijavljen Komori Socijalnih radnika Srbije kao edukacija bez provere znanja i zaposleni u sferi socijalne zaštite učestvovanjem ostvaruju 10 bodova


 

VRTIĆ KAO SIGURNA BAZA: IMPLIKACIJE RAZVOJA U PORODICAMA U RIZIKU ZA RAD U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Voditelji: dr Ivana Mihić, Katarina Majkić, Jelena Branković, mr Olivera Isaković, mr Vesna Šilić, dr Vladimir Mihić, Tijana Karić

Edukacija je namenjena vaspitačima i medicinskim sestrama – vaspitačima u predškolskim ustanovama, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima i pomoćnim nastavnicima u predškolskim ustanovama, direktorima i pomoćnicima direktora predškolskih ustanova.

CILJEVI EDUKACIJE:

 • upoznavanje sa primenom teorije afektivne vezanosti u radu sa porodicama u riziku
 • upoznavanje sa specifičnostima razvoja deteta u porodicama u riziku i izvorima i efektima vulnerabilnosti roditeljske brige u ovim porodicama
 • upoznavanje sa izazovima adaptacije deteta iz porodice u riziku i uključivanja porodice u celini u rad vrtića (izazovi u realizaciji saradnje sa roditeljima)
 • upoznavanje sa činiocima koji doprinose marginalizaciji i nižem kvalitetu brige o detetu u porodicama u riziku
 • upoznavanje sa modelima timskog rada usmerenog na podršku kapacitetima za brigu o detetu u porodicama u riziku kroz planiranje i realizaciju saradnje sa roditeljima
 • razvoj kapaciteta za model timskog rada za podršku vaspitačima u radu sa porodicama u riziku

TRAJANJE EDUKACIJE: 2 dana, 16 sati