I MAMA I TATA

Kada se rodi dete, rađa se cela porodica.  Svako novo dete u  porodici, iznova je gradi- donoseći  svoj temperament i svoje specifične potrebe, osobenosti, reakcije na svet oko sebe. Rađanje porodice podrazumeva nove uloge i odnose u porodici. Iako izgleda da se to dešava „prirodno“, postati Mama i postati Tata su zapravo jedni od najvažnijih i najzahtevnijih zadataka razvoja u odraslom dobu.  Osim građenja identiteta roditelja, zahvaljujući detetu, porodica se nalazi još pred jednim izazovom- kako da obezbede za dete jednako učešće oba roditelja, nezamenljiv uticaj koji na njegov razvoj ima odnos sa majkom i odnos sa ocem. Kako bi ovo bilo moguće, rađanje porodice zapravo znači i formiranje posebnog saveza između Tate i Mame- saveza za kvalitetno staranje o deci– roditeljskog saveza.

Ovaj savez funkcioniše kao unija jednakih, ravnopravnih, jednako kompetentnih staratelja. Njome upravlja otvorena, jasna i direktna komunikacija među roditeljima koja se tiče isključivo brige o detetu i razvoja odnosa sa detetom. U takvoj komunikaciji, Mama i Tata uče da izraze i svoje potrebe, strahove , nedoumice, ali i svoje pobede, napredak, pohvale koje imaju jedno za drugo.  Takav savez može da omogući da oba roditelja daju svoj maksimum u staranju o detetu.

U takvom savezu nema mesta ideji da je neko kompetentniji, veštiji, ili da je za nekog roditeljstvo „prirodnije“. Iako društvo, još uvek, snažno nudi ideju o tome da je majka primarni staratelj i od detinjstva daleko više ulaže u razvoj starateljskih kompetencija žena, nauka nudi nepobitne činjenice da, zapravo, oba roditelja imaju jednake mogućnosti za kvalitetno staranje o detetu, te da je za razvoj, blagostanje i zdravlje odraslih i dece, važno da oba roditelja jednako učestvuju u brizi o detetu.

Kada se rodi dete, rađaju se i male zamke. Ponekad se čini da Mama ume brže, kvalitetnije, da je veštija, motivisanija. Tako se, neretko desi da, čak i u porodicama u kojima su očevi veoma spremni da se brinu o deci, Mama upravlja tom brigom: donosi odluke o ishrani, zdravlju, oblačenju, slobodnom vremenu, učenju. Tate se nađu u situaciji da realizuju neke od tih uloga. Mame savetuju očeve o tome kako da postupaju sa decom, ili Mame nude svoj primer kao model kvalitetne brige, nečeg na šta je dete „naviklo“. Tate se nađu u situaciji da svoje roditeljstvo upravljaju prema Maminom.

Dete od prvog dana života ima veštinu da formira nezavisne odnose sa ocem i majkom. Upravo ti nezavisni odnosi i iskustva koja u njima stiče, čine prvo bogatstvo različitosti za dete. Kvalitetan odnos sa ocem ima sopstvene i snažne efekte na detetov razvoj: na socijalni razvoj, komunikaciju, govor, razvoj motorike, spretnost u logičkom zaključivanju i razvoj spremnosti na donošenje odluka.

Kvalitetan odnos deteta i oca ima snažne efekte na razvoj i kvalitet života oca: uključeni očevi su produktivniji na poslu, mentalno zdraviji, fleksibilniji i imaju stabilnije brakove.

Kvalitetan odnos deteta i oca ima snažne efekte na razvoj i kvalitet života majki: supruge uključenih očeva su zadovoljnije brakom,   imaju veći doživljaj bliskosti, kvalitetniju mrežu podrške i generalno veće zadovoljstvo životom.

Male zamke koje nameću ideju da Mame umeju brže, kvalitenije i veštije da odgovore na potrebe deteta imaju za posledicu veći roditeljski stres, veći doživljaj pritiska da se kvalitetno stara o detetu. Ove Mame budu usamljenije u staranju o detetu- Tate iz ovih porodica se često povlače i više pažnje posvećuju ulogama van porodice, poput profesionalnih, prijateljskih ili rodbinskih.

Pratite razvoj svoje porodice. Dozvolite svojoj porodici da se, kada se rodi dete, rodi i raste i ona cela i svako u njoj- da rastu i razvijaju se i Majka i Otac i Savez između njih koji će  za dete osigurati mrežu kvalitetnih odnosa, doživljaj sigurnosti i puno prilika za saznavanje i otkrivanje.

Za više informacija o ulozi oca pogledajte: https://www.unicef.org/serbia/roditeljski-kutak

Posted in Aktuelno, Blog.

Leave a Reply