MEDINI ČITALAČKI PROGRAMI – publikacija

Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“ realizovao je  projekat MEDIN ČITALAČKI CENTAR – pilotiranje programa podrške ranom razvoju i kvalitetu brige o deci temeljenih na zajedničkom čitanju sa detetom, koji je  podržala Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada.U okviru projekta, u saradnji sa Udruženjem Baby friend i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, tim Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“  pilotirao je  i evaluirao program podrške ranom razvoju i kvalitetu brige o deci temeljenim na čitanju sa detetom u porodici.

Ideja programa Medinog čitalačkog centra je da porodicama ponudi različite načine na koje, učeći ih kako da aktivnost čitanja sa detetom koriste kao svakodnevni ritual u porodici od bebinih prvih dana života, mogu da razviju ili unaprede svoje kapacitete da se kvalitetno staraju o deci. Programi Medinog čitalačkog centra omogućuju različit intenzitet podrške porodicama: Program Posete Mede čitača  je informativni program namenjen upoznavanju porodica sa značajem čitanja sa detetom kao načinom podsticanja razvoja deteta, omogućavanja kvalitetnih iskustava učenja za dete u porodici i prilikom za građenje kvalitetnog odnosa sa detetom. Posete Mede Čitača mogu da se realizuju u okviru rada različitih stručnjaka sa porodicom, ali je najvažnije da Mede Čitači porodicu posete što je ranije moguće – od prvog dana detetovog života, a svakako u toku prvih šest meseci života. U posetama porodicama, Mede Čitači razgovaraju sa porodicom o načinima na koje se čitanje sa bebom može realizovati od najranijih dana, kao i zašto je ovakva interakcija sa bebom korisna i mnogo pre progovaranja deteta,  nude odraslima priliku da probaju da čitaju sa bebom, modeluju ponašanje roditelja/staratelja i ohrabruju temelje za kvalitetan odnos sa detetom imaju priliku i da procene potrebe porodica za dodatnom podrškom u uspostavljanju kvalitetnog odnosa sa detetom, prihvatanju deteta i roditeljske uloge, ili stimulaciji razvoja deteta, imaju mogućnost da ponude ključne informacije o izboru knjige za dete, načinima čitanja i uključivanja deteta u čitanje od najranijih dana.

Programi Medina čitalačka škola je edukativni program za porodice u kom se roditelji/staratelji upoznaju sa ključnim načinima na koje mogu da koriste knjigu kao sredstvo za podršku detetu i dobre prilike za učenje. Medina čitalačka škola je program koji mogu da realizuju vrtići, patronažne sestre u okviru grupnog zdravstveno-vaspitnog rada, savetnici za hraniteljstvo ili drugi stručnjaci u oblasti socijalne zaštite kao oblik grupnog rada sa roditeljima. Program može da bude dostupan i kroz aktivnosti različitih nevladinih organizacija, ili organizacija kulture. je otvorena cele godine i okuplja grupe roditelja i staratelja dece različitog uzrasta. Mede Čitači u ovom programu imaju zadatak da za roditelje kreiraju prilike da saznaju i razumeju efekte čitanja sa detetom na celoviti detetov razvoj, ali i istražuju i pričaju o svom ličnom iskustvu čitanja sa detetom, uverenjima o mogućnostima i značaju čitanja sa detetom, kao i da analiziraju i unapređuju svoje veštine uključivanja deteta u čitanje

Programi Medina čitalačka škola, Medina čitalačka družina i Medina porodična čitalačka avanutra su namenjeni porodicama kojima je, iz bilo kog razloga, potrebna podrška u prihvatanju deteta, dodatnoj stimulaciji razvoja, i/ili ostvarivanju kvalitetnog odnosa sa njim. Ovi programi su, na različit način i različitim intenzitetom, usmereni na jačanje kvaliteta odnosa sa detetom i podizanje kapaciteta porodice da obezbedi podsticajno okruženje za dete. Programi Medinog čitalačkog centra, i nakon završetka projekta, nastavljaju  da žive u Centru za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“, Novi Sad.

Programi Medinog čitalačkog centra mogu se, osim u organizacijama civilnog sektora, realizovati kroz posete patronažne sestre, vaspitača, medicinske sestre vaspitača i drugih stručnjaka porodici, ali i kroz grupne susrete roditelja /staratelja, odnosno roditelja/staratelja i dece u okviru aktivnosti ustanova socijalne zaštite,zdravstva ili sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Zato Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“, nakon ovog projekta, planira realizaciju  niza obuka za buduće „Mede čitače“ i objavljuje “Medine čitalačke programe” na svom sajtu, kao smernice za sve profesionalce koji rade sa decom.

Publikaciju MEDINI ČITALAČKI PROGRAMI – Programi podrške ranom razvojui kvalitetu brige o deci ključne smernice možete downlodowati na linku ispod!

MEDINI ČITALAČKI PROGRAMI.

Posted in Medin čitalački centar.