Edukativni programi za terapijski i savetodavni rad sa parovima

Couple looking to each other during therapy session while therap

PROCENA PAROVA U KONTEKTSU PREDBRAČNOG SAVETOVANJA PREPARE TEHNIKOM

VODITELJ EDUKACIJE: Jelena Branković

EDUKACIJA JE NAMENJENA: psiholozima, psihoterapeutima i savetnicima  koji se bave savetovanjem i psihoterapijom u partnerskom kontekstu, stručnjacima koji se bave savetodavnim radom sa mladima.

CILJ EDUKACIJE:

 • pružiti učesnicima znanja o specifičnim karakteristikama partnerskih odnosa među mladima i specifičnim karakteristikama partnerskih odnosa pre braka, kao i informacije o razvojnim karakteristikama koje oblikuju partnerski odnos u prvim godinama braka.
 • upoznati učesnike sa značajem procene partnerskog odnosa različitim tehnikama u kontekstu savetovanja mladih i predbračnog savetovanja
 • upoznati učesnike sa različitim tehnikama za procenu parova, a detaljno sa PREPARE tehnikom
 • razvijanje veština interpretacije rezultata dobijenih PREPARE tehnikom i njihovo korišćenje u savetodavnom radu.

PROGRAM OBUHVATA SLEDEĆE OBLASTI:

 • SPECIFIČNOSTI PARTNERSKIH ODNOSA PRE BRAKA
 • METODE I TEHNIKE PROCENE PAROVA
 • PREPARE TEHNIKA ZA PROCENU PAROVA – sadržaj, način primene i interpretacija rezultata
 • PREPARE TEHNIKA KAO BAZA ZA DALJI SAVETODAVNI RAD SA PAROM – planiranje savetodavnog procesa na osnovu rezultata

TRAJANJE: 2 dana (16 sati)

AKREDITACIJA: Seminar je prijavljen Komori Socijalnih radnika Srbije kao edukacija bez provere znanja i zaposleni u sferi socijalne zaštite učestvovanjem ostvaruju 5 bodova


 

KURS IZ PARTNERSKOG SAVETOVANJA

VODITELJ EDUKACIJE: Jelena Branković

EDUKACIJE JE NAMENJENA polaznicima psihoterapijskih edukacija svih pravaca i svima kojima su za savetodavni ili psihoterapijski rad korisna znanja iz oblasti  partnerskih odnosa.

EDUKACIJA OBUHVATA SLEDEĆE OBLASTI I TEME:

DEO 1 – RAZVOJNI PROCESI U PARTNERSKOM ODNOSU

 1. Ciljevi, zadaci i oblici partnerskog savetovanja
 2. Funkcionalnost partnerskog odnosa i tehnike procene parova
 3. Razvoj braka – implikacije za savetodavni rad sa parovima
 4. Oblici i planiranje predbračnog savetovanja
 5. Planiranje i vođenje grupe parova

DEO 2 – PRISTUPI U RADU SA PAROVIMA

 1. Sistemski pristupi u radu sa parovima
 2. Kognitivno bihejvioralni pristup u radu sa parovima
 3. Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa parovima
 4. Koterapijski rad u savetovanju parova
 5. Rodne predrasude i bračni odnosi – implikacije za svetodavni rad sa parovima

TRAJANJE: 10 susreta po 4 sata (ukupno 40 sati) koji se realizuju dva puta mesečno