Edukativni programi za rad sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju

Edukacija 03

SEKSUALNOST OSOBA SA INVALIDITETOM

VODITELJI EDUKACIJE: dr Daniela Tamaš, diplomirani defektolog – logoped, Asistent na Katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu i koordinator Dnevnog boravka za osobe sa autizmom ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika i dr Nina Brkić Jovanović, diplomirani psiholog, Docent na Katedri za psihologiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

EDUKACIJA JE NAMENJENA: Svim stručnjacima koji su na bilo koji način uključeni u rad sa decom ili porodicama dece sa invaliditetom (psiholozi, pedagozi, lekari, defektolozi, socijalni radnici…).

CILJEVI EDUKACIJE:

Cilј programa je upoznati učesnike obuke sa teorijskim i praktičnim postavkama iz oblasti seksualnog razvoja i seksualnosti osoba sa invaliditetom, njihove edukacije o ovoj oblasti kao i edukacije njihovih porodica i stručnog kadra čime se doprinosi unapređivanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Specifični cilјevi obuke su upoznavanje učesnika sa:

 • seksualnim razvojem od detinjstva do odraslog doba i poznavanjem informacija koje svako dete na određenom uzrastu treba da poseduje a u skladu sa seksualnim razvojem deteta
  procesom procene potreba korisnika
 • instrumentima za procenu i praćenje sposobnosti uočavanja i razumevanja razvojnih promena u oblasti seksualnog razvoja i adekvatnog ispolјavanja seksualnog ponašanja u širem i užem kontekstu,
 • procesom izrade individualnih planova podrške u oblasti seksualnosti osoba sa invaliditetom u vidu njihove eukacije, edukacije porodica i stručnog kadra.
 • aktuelnim programima edukacije osoba sa IO i autizmom o polnom razvoju i seksualnosti u skladu sa specifičnostima njihovog stanja i individualnim karakteristikama.
 • procesom pružanja podrške i edukacije porodice za adekvatnu stimulaciju seksualnog razvoja dece sa IO i autizmom.

PROGRAM RAZVIJA SLEDEĆE KOMPETENCIJE:

 • Posedovanje znanja o savremenim teorijskim pristupima o seksualnosti osoba
 • Procena potreba i posedovanje znanja o specifičnosti seksualnog razvoja osoba sa invaliditetom (osoba sa intelektualnom ometenošću i autizmom).
 • Posedovanje veština praktične primene instrumenata za procenu sposobnosti i interesovanja osoba sa invaliditetom (osoba sa intelektualnom ometenošću i autizmom) u oblasti seksualnog razvoja i seksualnosti u cilјu izrade individualnih planova usluga, jačanje njihovih ličnih snaga i potencijala u ovoj oblasti.
 • Posedovanje znanja o i veština potrebnih u realizaciji edukacije o seksualnom razvoju i seksualnosti osoba sa invaliditetom (osoba sa intelektualnom ometenošću i autizmom).
 • Posedovanje znanja i veštine pružanja podrške porodicama osoba sa ivaliditetom u domenu seksualnog razvoja i seksualnosti u cilјu unapređivanja kvaliteta života osoba sa ivaliditetom i njihovih porodica.
 • Praćenje efekata preduzetih mera podrške u neposrednom radu sa korisnika.

PROGRAM OBUHVATA SLEDEĆE OBLASTI I REALIZUJE SE KROZ SUSRETE:

 • utorak 24. APRIL 2018. (od 16 do 29h) MODUL 1: SEKSUALNOST OSOBA SA INVALIDITETOM – TEORIJSKI OSNOVI I PROCENA
 • utorak 8. MAJ 2018. (od 16 do 29h)  MODUL 2: SEKSUALNOST OSOBA SA INVALIDITETOM – PODRŠKA I PROGRAMI SEKSUALNE EDUAKCIJE
 • utorak 22. MAJ 2018.(od 16 do 20h) MODUL 3: SEKSUALNOST OSOBA SA INVALIDITETOM – PODRŠKA PORODICAMA OSOBA SA INVALIDITETOM

TRAJANJE: 3 susreta po 4 sata (12 sati)

CENA UČEŠĆA: Kotizacija za svaki modul pojedinačno iznosi 3.000 rsd, a za učešće na sva tri modula 8.000 rsd

AKREDITACIJA: Svaki modul programa je prijavljen Komori socijalne zaštite Srbije kao nezavisna edukacija bez provere znanja, tako da učešćem u jednom modulu učesnici zaposleni u sferi socijalne zaštite dobijaju 5 bodova, odnosno 15 bodova za učešće u celokupnom programu.

INFORMACIJE I PRIJAVE: sve dodatne informacije i prijave na e-mail: harmonija.c@gmail.com


Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojnim smetnjama:

PROCENA RODITELJSKOG PRIHVATANJA DETETOVE DIJAGNOZE

VODITELJI EDUKACIJE: Dr Tatjana Krstić i dr Ivana Mihić

EDUKACIJA JE NAMENJENA: Svim stručnjacima koji su na bilo koji način uključeni u rad sa decom sa hroničnim bolestima ili smetnjama u razvoju (psiholozi, pedagozi, lekari, defektolozi, socijalni radnici).

CILJEVI EDUKACIJE:

 • Da učesnicima omogući sagledavanje roditeljstva u porodicama dece sa smetnjama u razvoju/hroničnim bolestima iz ugla teorije afektivne vezanosti, sa akcentom na roditeljsku senzitivnost
 • Da se podrži razumevanje hronične bolesti deteta ili smetnje u razvoju u kontekstu senzitivnosti roditelja i kvaliteta brige o detetu
 • Da se sagleda problematika vezana za saznanje detetovog zdravstvenog stanja (hronične bolesti/smetnje u razvoju) i efekti na razvoj roditeljske osetljivosti na potrebe deteta i kapacitet za optimalnu brigu o detetu
 • Da se učesnici osposobe za samostalnu procenu roditeljskog prihvatanja dijagnoze kao indikatora kapaciteta roditelja za optimalnu brigu o detetu sa hroničnim zdravstvenim stanjem
 • Da se ukaže na značaj i funkciju procene roditeljskog odnosa prema detetovoj dijagnozi, za praktičan rad sa roditeljima (saradnja sa medicinskim osobljem, vaspitačima, kreiranje planova individualizacije za rad sa detetom, plan savetodavnog ili terapijskog rada)

PROGRAM OBUHVATA SLEDEĆE OBLASTI:

 • Roditeljstvo iz ugla teorije afektivne vezanosti
 • Hronična bolest deteta ili smetnja u razvoju kao kontekst razvoja roditeljske brige i uloge
 • Saznanje detetove dijagnoze kao činilac razvoja sistema roditelj-dete (razvoj funkcije zaštite, okolnosti i vreme saznavanja dijagnoze, emotivne reakcije roditelja)
 • Instrument: Intervju o reagovanju na dijagnozu – struktura intervjua, način sprovođenja, kodiranja i analize podataka
 • Koncept razrešenja – emocionalno i kognitivno prihvatanje detetove dijagnoze – karakteristike razrešenih (prihvatajućih) i nerazrešenih (neprihvatajućih) roditelja: pokazatelji i funkcija
 • Implikacije podataka o prihvatanju dijagnoze za rad sa detetom i roditeljima

TRAJANJE: 1 ili 2 dana (8 ili 16 sati)


 

JAČANJE KAPACITETA ZAPOSLENIH U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA U RADU SA RODITELJIMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

VODITELJI EDUKACIJE: dr Ivana Mihić, dr Tatjana Krstić, Nataša Lukić, mr Dijana Kopunović, Olgica Stojić, Neda Avramov Đilas, Marija Stanojević, Samanta Okovacki, Dejana Velikić, Jelena Branković

EDUKACIJA JE NAMENJENA nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitačima i medicinskim sestrama – vaspitačima u predškolskim ustanovama, vaspitačima u domovima učenika, stručnim saradnicima i saradnicima u predškolskim ustanovama ili školama, direktorima i pomoćnicima direktora predškolskih ustanova ili osnovnih škola.

CILJEVI EDUKACIJE:

 • Upoznavanje učesnika sa primenom teorije afektivne vezanosti u sagledavanju roditeljevih kapaciteta da brine o detetu sa smetnjama u razvoju
 • Upoznavanje sa mogućim ishodima adaptacije roditelja na detetovu dijagnozu kao činiocima senzitivnosti roditelja
 • Upoznavanje sa razrešenim i nerazrešenim strategijama adaptacije na detetovu dijagnozu po Pijatinom modelu
 • Jačanje kapaciteta učesnika za razumevanje roditelja u cilju razvoja saradnje sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju
 • Razvijanje veština kod učesnika koje će im omogućiti da pruže podršku roditelju u integraciji iskustva čime se podižu kapaciteti roditelja za adekvatnu brigu o detetu sa smetnjama u razvoju i ostvaruje adekvatnija saradnja sa porodicom.

PROGRAM OBUHVATA SLEDEĆE OBLASTI:

 • Efekti ličnog iskustva na optimalno funkcionisanje u profesionalnoj ulozi
 • Činioci koji doprinose kapacitetima roditelja da adekvatno brinu o detetu sa smetnjama u razvoju i uspostavljaju adekvatnu saradnju sa vaspitačem/učiteljem
 • Pojam i elementi senzitivnosti
 • Značaj razumevanja roditelja i konteksta brige o detetu sa smetnjama u razvoju sa aspekta teorije afektivne vezanosti i Piantinog modela adaptacije roditelja na detetovu dijagnozu.

TRAJANJE: 1 dan (8 sati)

AKREDITACIJA: seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nalazi se u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnikaza školsku 2016/2017. i 2017/2018. pod rednim brojem 334. Učestvovanjem zaposleni u sferi obrazovanja ostvaruju 8 bodova


 

OBUKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODRŠKE RODITELJIMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU  „NAŠA PRIČA“

VODITELJI OBUKE: dr Ivana Mihić, dr Tatjana Krstić, Jelena Branković

OBUKA JE NAMENJENA stručnjacima iz domena humanističkih nauka – psiholozima, pedagozima, defektolozima, socijalnim radnicima, vaspitačima…

CILJ OBUKE je osposobljavanje stručnjaka za sprovođenje i realizovanje Programa “Naša Priča” namenjenog psihološkoj podršci roditeljima dece sa smetnjama u razvoju

TEMATSKE CELINE OBUHVAĆENE OBUKOM:

 • Tematske celine koje obuhvata obuka prate teme koje se prolaze kroz program.
 • Obzirom da Program “Naša Priča” prati globalne procese kroz koje roditelji prolaze na putu od saznavanja dijagnoze do formiranja funkcionalnog modela brige o detetu i plan obuke dizajniran je tako da učesnicima ponudi edukativne sadržaje iz ovih oblasti.
 • Tematski susreti obuke kreirani su tako da sadrže: teorijsku pozadinu, aktivnosti i vežbe za učesnike i primere, kako bi obezbedili da polaznici obuke budu kompletno opremljeni znanjima i veštinama potrebnim za realizaciju kompletnog Programa „Naša Priča“.
 • Svaki tematski susret obuke posvećen je obradi jednog psihoedukativnog susreta Programa, a prvi i poslednji susret rezervisani su za upoznavanje sa planom i programom i teorijskim okvirom obuke, odnosno evaluaciju obuke.

TRAJANJE: 8 četvorosatnih susreta (ukupno 32 sata)