O programu

Program Podsticajno roditeljstvo kroz igru promoviše IGRU kao priliku da se podstakne razvoj i omogući učenje za dete od prvog dana. Istovremeno, oslonjen na niz naučnih dokaza, Program snažno podstiče brigu o mentalnom zdravlju roditelja, prilike za učešće oba roditelja u aktivnostima sa detetom, kao i kontinuitet podrške u povezivanju sa detetom i razvoju responsivnosti.

Program Podsticajno roditeljstvo kroz igru kreiran je na temeljima širokog korpusa naučnih istraživanja, i to kako onih koja ističu i opisuju značaj ranog detinjstva, tako i onih koja nude dokaze o značaju i načinima građenja responsivnosti i kvalitetne podsticajne brige o detetu.

Naučna istraživanja ukazuju na to da je igra najprirodniji način na koji dete saznaje o sebi i svetu. Igra je aktivnost koja je prirodno bogata prilikama za radoznalost, istraživanje, učenje i uvežbavanje veština – dakle podsticaj celokupnom razvoju deteta.

Istovremeno, nauka ima dokaze da se kvalitetno staranje o detetu uči u kontaktu sa detetom od trudnoće. Aktivnosti koje povezuju roditelje i decu, poput zajedničkog razgovora, čitanja ili igranja od prvog dana života – nezamenljive su prilike za razvoj veština kvalitetne brige i podsticaja razvoju.

Stoga Program promoviše i gradi kapacitete za igrolika iskustva između roditelja i deteta kao najkvalitetniji vid prakse tokom perioda ranog detinjstva od prvog dana života. U ovakvim iskustvima najbolje rastu i roditelji i deca.

Posebna pažnja u Programu Podsticajno roditeljstvo kroz igru posvećena je brizi o mentalnom zdravlju i dobrobiti roditelja i staratelja. U skladu sa tim, Program zagovara:

  • Pružanje dosledne, kontinuirane i uvremenjene podrške roditeljima i starateljima
  • Blagovremeno prepoznavanje izvora stresa i
  • Osnaživanje porodice da nađe dobre načine da se sa stresom nosi i prilagođava

Samo roditelj koji je dobro, može da razvija veštine kvalitetnog staranja o detetu.

Prateći putanju razvoja roditeljskih veština i odnosa sa detetom, program je integrisan u podršku koju porodica dobija u zdravstvenom i sistemu ranog obrazovanja od trudnoće, pa kako dete raste. Intenzivnija ili podrška usmerena na specifične kontekste i okolnosti života (poput hraniteljstva, usvojenja, produženih intenzivnih stresnih perioda i trauma) Programom se pruža u sistemu socijalne zaštite.

Istinski verujemo da će Program Podsticajno roditeljstvo kroz igru doprineti razvoju trajnih, kvalitetnih i sistemskih promena u našoj zemlji u oblasti ranog razvoja i roditeljskih praksi.

Radujemo se ovoj avanutri i zajedničkom razvoju, na putu ka uvođenju inovativnih praksi sa ciljem kreiranja dostupnosti podsticajnog i kvalitetnog sistema podrške za SVAKU PORODICU I SVAKO DETE imajući na umu i najvulnerabilnije članove društva.