EDUKACIJE U MARTU

Mesec mart je mesec seminara, obuka i kurseva u Centru za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA. Za ovaj mesec pripremili smo četiri edukacije i to:

17. MART ~ JAČANJE KAPACITETA ZAPOSLENIH U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA U RADU SA RODITELJIMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Edukacija je namenjena nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitačima i medicinskim sestrama – vaspitačima u predškolskim ustanovama, vaspitačima u domovima učenika, stručnim saradnicima i saradnicima u predškolskim ustanovama ili školama, direktorima i pomoćnicima direktora predškolskih ustanova ili osnovnih škola.

Ciljevi edukacije:

 • Upoznavanje učesnika sa primenom teorije afektivne vezanosti u sagledavanju roditeljevih kapaciteta da brine o detetu sa smetnjama u razvoju
 • Upoznavanje sa mogućim ishodima adaptacije roditelja na detetovu dijagnozu kao činiocima senzitivnosti roditelja
 • Upoznavanje sa razrešenim i nerazrešenim strategijama adaptacije na detetovu dijagnozu po Pijatinom modelu
 • Jačanje kapaciteta učesnika za razumevanje roditelja u cilju razvoja saradnje sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju
 • Razvijanje veština kod učesnika koje će im omogućiti da pruže podršku roditelju u integraciji iskustva čime se podižu kapaciteti roditelja za adekvatnu brigu o detetu sa smetnjama u razvoju i ostvaruje adekvatnija saradnja sa porodicom.

Program seminara obuhvala sledeće oblasti:

 • Efekti ličnog iskustva na optimalno funkcionisanje u profesionalnoj ulozi
 • Činioci koji doprinose kapacitetima roditelja da adekvatno brinu o detetu sa smetnjama u razvoju i uspostavljaju adekvatnu saradnju sa vaspitačem/učiteljem
 • Pojam i elementi senzitivnosti
 • Značaj razumevanja roditelja i konteksta brige o detetu sa smetnjama u razvoju sa aspekta teorije afektivne vezanosti i Piantinog modela adaptacije roditelja na detetovu dijagnozu.

Akreditacija: seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nalazi se u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja  nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. pod rednim brojem 334. Učestvovanjem zaposleni u sferi obrazovanja ostvaruju 8 bodova

Cena kotizacije za učešće na seminaru: 1.500 dinara

Više o ovom seminaru možete pročitati OVDE.

 

22. MART ~ Obuka za realizaciju PROGRAMA PODRŠKE RODITELJIMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU “NAŠA PRIČA”

Program Naša Priča ima za cilj pružanje emotivne i psihološke podrške porodicama dece sa hroničnim bolestima ili razvojnim smetnjama, obradu iskustava gubitka  kroz proradu emocija sa kojima se susreću u svojoj roditeljskoj ulozi, kao i pružanje podrške u roditeljskoj brizi o detetu

Sa idejom da ovaj program podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju učinimo dostupnijim što većem broju roditelja i  primenljivim u različitim kontekstima rada, tim autora Programa „Naša Priča“ realizuje obuku stručnjaka za sprovođenje programa.

Obuka je namenjena stručnjacima iz domena humanističkih nauka – psiholozima, pedagozima, defektolozima, socijalnim radnicima, vaspitačima…

Cilj obuke je osposobljavanje stručnjaka za sprovođenje i realizovanje Programa “Naša Priča” namenjenog psihološkoj podršci roditeljima dece sa smetnjama u razvoju

Sadržaj i teme obuke:

Program “Naša Priča” prati globalne procese kroz koje roditelji prolaze na putu od saznavanja dijagnoze do formiranja funkcionalnog modela brige o detetu i plan obuke dizajniran je tako da učesnicima ponudi edukativne sadržaje iz ovih oblasti.

Tematski susreti obuke kreirani su tako da sadrže: teorijsku pozadinu, aktivnosti i vežbe za učesnike i primere, kako bi obezbedili da polaznici obuke budu kompletno opremljeni znanjima i veštinama potrebnim za realizaciju kompletnog Programa „Naša Priča“.

Svaki tematski susret obuke posvećen je obradi jednog psihoedukativnog susreta Programa, a prvi i poslednji susret rezervisani su za upoznavanje sa planom i programom i teorijskim okvirom obuke, odnosno evaluaciju obuke.

Trajanje: 8 četvorosatnih susreta (ukupno 32 sata) koji će se realizovati četvrtkom od 16 do 20h.

Cena kotizacije za učešće na obuci: 24.ooo dinara – moguće je plaćanje u dve mesečne rate (tokom trajanja obuke).

Više o ovoj obuci možete pročitati OVDE.

 

24. I 25. MART ~ VRTIĆ KAO SIGURNA BAZA: IMPLIKACIJE RAZVOJA U PORODICAMA U RIZIKU ZA RAD U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Edukacija je namenjena: vaspitačima i medicinskim sestrama – vaspitačima u predškolskim ustanovama, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima i pomoćnim nastavnicima u predškolskim ustanovama, direktorima i pomoćnicima direktora predškolskih ustanova.

Ciljevi edukacije:

 • upoznavanje sa primenom teorije afektivne vezanosti u radu sa porodicama u riziku
 • upoznavanje sa specifičnostima razvoja deteta u porodicama u riziku i izvorima i efektima vulnerabilnosti roditeljske brige u ovim porodicama
 • upoznavanje sa izazovima adaptacije deteta iz porodice u riziku i uključivanja porodice u celini u rad vrtića (izazovi u realizaciji saradnje sa roditeljima)
 • upoznavanje sa činiocima koji doprinose marginalizaciji i nižem kvalitetu brige o detetu u porodicama u riziku
 • upoznavanje sa modelima timskog rada usmerenog na podršku kapacitetima za brigu o detetu u porodicama u riziku kroz planiranje i realizaciju saradnje sa roditeljima
 • razvoj kapaciteta za model timskog rada za podršku vaspitačima u radu sa porodicama u riziku

Akreditacija: seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nalazi se u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja  nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. pod rednim brojem 302. Učestvovanjem zaposleni u sferi obrazovanja ostvaruju 16 bodova

Cena kotizacije za učešće na seminaru: 4.500 dinara

Više ovoj o obuci možete pročitati OVDE. 

 

30, 31. MART I 1. APRIL ~ PREVENTIVNI RAD NA PARTNERSKIM ODNOSIMA

Edukativni seminar je namenjen: psiholozima, psihoterapeutima i savetnicima koji imaju prilike da se u svom radu susreću sa parovima i pitanjima partnerskog odnosa – posebno u kontekstu predbračnih odnosa, stručnjacima koji se bave savetodavnim radom sa mladima.

Edukativni seminar obuhvata sledeće teme i oblasti i organizovan je na sledeći način:

Dan I ~ PETAK 30. mart od 14h do 20h ~ PROCENA FUNKCIONALNOSTI PARTNERSKOG ODNOSA

DAN II ~ SUBOTA 31. mart od 10 do 17h  ~ OSNOVNI PRINCIPI PREDBRAČNOG SAVETOVANJA SA JEDNIM PAROM

DAN III ~ NEDELJA 1. april 10 do 15h ~ OSNOVNI PRINCIPI PREDBRAČNOG SAVETOVANJA U GRUPI PAROVA

Ciljevi edukativnog seminara:

 • upoznati učesnike sa karakteristikama partnerskih relacija mladih kao i kontekstom predbračnog savetovanja
 • upoznati učesnike sa mogućnostima primenom i načinima ocenjivanja tehnika koje su namenjene proceni kvaliteta partnerskog odnosa pre braka
 • upoznati učesnike sa temeljima zdravog partnerskog odnosa, kako bi bili u mogućnosti da samostalno kreiraju programe namenjene očuvanju funkcionalnosti braka
 • predstaviti učesnicima osnovne postavke programa predbračnog savetovanja i upoznati ih sa tehikama rada – u paru i grupi parova

Cena kotizacije za učešće na seminaru: 6.000 dinara

 

Na obuke se možete prijaviti putem e-maila harmonija.c@gmail.com ili telefona 0642538508.

Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, zanimanje, ustanovu iz koje dolazite, kao i kontatk telefon uz naznaku za koji od seminara se prijavljujete.

Sve obuke se realizuju u prostorijama Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima HARMONIJA u Novom Sadu na adresi: Bulevar Oslobođenja 147, IX sprat, stan 116

Posted in Aktuelno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *